Điều Khoản Mua Hàng

Chỉnh sửa cuối cùng: Ngày 01 tháng 04 năm 2018

 1. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC GIAO DỊCH MUA HÀNG
  1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
   1. Bằng cách mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, bao gồm quyền truy cập vào Tài khoản Chuyên nghiệp (như được định nghĩa dưới đây) (từng được gọi là "Sản phẩm") từ iMotorbike Pte. Ltd ("iM"), bạn ký kết thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý với iM.
   2. Mục 1 (Điều khoản áp dụng cho tất cả các giao dịch mua hàng) chứa các điều khoản bao quát về mối quan hệ giữa bạn (đơn vị mua Sản phẩm) và iM. Các phần tiếp theo sau đó là các điều khoản cụ thể áp dụng cho từng Sản phẩm. Ngoài ra, iM có thể chỉ định bằng văn bản rằng các điều khoản khác (không có trong Điều khoản Mua hàng này) dù sao cũng có thể áp dụng cho việc mua một số Sản phẩm nhất định ("Điều khoản bổ sung"). Điều khoản bổ sung có thể bao gồm tất cả các Điều khoản khác như được trình bày tại website https://www.imotorbike.vn (như được định nghĩa dưới đây).
   3. Bạn đồng ý với Điều khoản Mua hàng này (bao gồm Mục 1 của Điều khoản Mua hàng và phần áp dụng khác) và Điều khoản Bổ sung mà không hạn chế hay dè dặt. Các Điều khoản bổ sung sẽ được kết hợp trong các Điều khoản Mua hàng này bằng cách tham khảo và sẽ được gọi chung là "Điều khoản Mua hàng".
   4. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa Điều khoản Mua hàng và Điều khoản Bổ sung, các quy định của Điều khoản Mua hàng sẽ được áp dụng, trừ khi có quy định khác bằng văn bản.
   5. Bạn đồng ý rằng iM có thể sửa đổi Điều khoản Mua hàng bất cứ lúc nào mà không chịu trách nhiệm và không cần thông báo cho bạn. Điều khoản Mua hàng được sửa đổi sẽ được đăng trên https://www.imotorbike.vn và sẽ có hiệu lực tại iM trên bài đăng đó. Bạn nên kiểm tra cập nhật thường xuyên các Điều khoản Mua hàng, trước khi sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào, trên Trang web hoặc với iM.
   6. Bạn cần hiểu rằng bạn phải cung cấp các dịch vụ viễn thông, máy tính và các thiết bị hoặc dịch vụ khác cần thiết để truy cập vào bất kỳ Sản phẩm nào bằng chi phí của mình. Bạn phải tuân thủ tất cả các điều lệ và quy định áp dụng cho các phương tiện mà bạn đã sử dụng để truy cập Sản phẩm (ví dụ: truy cập Internet).
  2. DIỄN GIẢI
   • Trừ trường hợp tình huống khác yêu cầu:
   • "Quảng cáo" nghĩa là quảng cáo được bạn đặt qua iM trên phương tiện trực tuyến hoặc ngoại tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn ở Bản tin ngoại tuyến;
   • “Danh sách" có nghĩa là một quảng cáo được bạn đặt thông qua iM trên phương tiện trực tuyến bao gồm nhưng không giới hạn ở Trang web;
   • "Bản tin" có nghĩa là bất kỳ bản tin nào mà iM có thể cung cấp qua bất kỳ phương tiện trực tuyến hoặc ngoại tuyến nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ kênh email của iM nào.
   • "Chính sách Sử dụng được Chấp nhận" có nghĩa là chính sách sử dụng được chấp nhận được đăng trên https://www.imotorbike.vn;
   • "Chính sách Bảo mật" nghĩa là chính sách quyền riêng tư được đăng trên https://www.imotorbike.vn;
   • "Điều khoản Dịch vụ" nghĩa là các điều khoản dịch vụ được đăng trên https://www.imotorbike.vn;
   • "Trang web" nghĩa là trang web tại https://www.imotorbike.vn và các trang web phụ của nó;
   • "bạn" hoặc "của bạn" có nghĩa là đối tượng tham gia vào Điều khoản Mua hàng với iM.
  3. MUA GÓI SẢN PHẨM
   1. Trong trường hợp bạn đã mua bất kỳ gói Sản phẩm nào (bao gồm gói dịch vụ tiếp thị) ("Gói") từ iM, bạn cần hiểu rằng, trừ khi iM quy định khác bằng văn bản, Gói đó có hiệu lực trong 1 tháng hoặc 12 tháng kể từ ngày mua tùy thuộc vào chế độ thanh toán bạn đã chọn ("Thời hạn Hiệu lực").
   2. Mỗi Gói sẽ cho phép bạn sử dụng các loại và số lượng dịch vụ được chỉ định từ iM.
   3. Trong trường hợp hết Thời hạn Hiệu lực, bạn chưa sử dụng đầy đủ Gói mà bạn đã mua, bạn sẽ bị mất phần chưa sử dụng của Gói đó mà iM không cần thông báo cho bạn, trừ khi có quy định khác bằng văn bản. Bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường nào từ iM khi bạn để mất quyền như vậy.
   4. Nếu bạn quyết định mua Gói khác sau khi hết hạn Gói trước đó, bạn cần hiểu rằng các phần chưa sử dụng của Gói trước đó sẽ không được chuyển sang Gói mới mua của bạn.
   5. Không có gói nào có thể được hoán đổi cho Gói khác trong Thời hạn Hiệu lực của Gói được đề cập đầu tiên.
   6. Tất cả các Gói phải được mua thông qua Trang web hoặc thông qua đại lý bán hàng được ủy quyền của iM.
  4. CẬP NHẬP GIÁ CẢ
   1. iM có quyền điều chỉnh giá của bất kỳ Sản phẩm và Gói nào của iM bất cứ lúc nào
   2. Giá sửa đổi sẽ được công bố trên trang web.
   3. Bạn sẽ không phải chịu giá sửa đổi nếu việc sửa đổi xảy ra trong thời hạn của Gói hiện tại của bạn. Giá được sửa đổi sẽ được áp dụng khi bạn đăng ký Gói mới hoặc khi bạn gia hạn Gói hiện có sau Thời hạn Hiệu lực của nó.
  5. THANH TOÁN
   1. Bạn sẽ thanh toán cho iM tất cả các khoản phí phát sinh liên quan đến việc mua Sản phẩm hoặc Gói ("Mua hàng") thông qua phương thức thanh toán do iM cung cấp theo thời gian. Bạn xác nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ phương thức thanh toán nào bạn đã chọn.
   2. Nếu bạn đã được cấp một đơn đặt hàng hoặc e-mail xác nhận mua hàng liên quan đến đơn hàng bạn mua, bạn sẽ tuân thủ phương thức thanh toán đó và ngày đến hạn thanh toán, như được nêu trong đơn đặt hàng hoặc e-mail xác nhận đó.
   3. Nếu bạn đang thanh toán bằng séc, bạn cần hiểu rằng iM không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào đối với séc trong quá trình đến iM. Bạn phải chịu trách nhiệm thanh toán cho iM các khoản phí hành chính do iM quy định nếu séc bị trả lại.
   4. iM sẽ không có nghĩa vụ xem xét bất kỳ khiếu nại nào không được hóa đơn hỗ trợ.
   5. Việc thanh toán trễ hạn sẽ chịu mức lãi suất hàng năm 6% cao hơn so với lãi suất cho vay cơ bản trung bình của DBS Bank Ltd, hoặc mức lãi suất cao nhất được pháp luật cho phép, kể từ ngày đáo hạn cho đến khi được thanh toán đầy đủ.
   6. Tất cả các khoản phí không bao gồm thuế. Bạn sẽ phải trả tất cả các loại thuế liên quan đến việc Mua hàng, nếu có.
   7. Trong trường hợp bạn không thanh toán bất kỳ khoản phí nào theo Điều khoản Mua hàng, bạn cần hiểu rằng iM sẽ có quyền thực hiện các bước nhằm tránh bạn thu hồi bất kỳ khoản phí nào đã nợ iM. Bạn đồng ý bồi thường cho iM tất cả các chi phí và phụ phí, bao gồm cả phí pháp lý, mà iM có thể phải chịu một cách hợp lý khi thực hiện các bước như vậy.
   8. Đôi khi, iM có thể cấp cho bạn các khoản tín dụng (ví dụ: tín dụng quảng cáo) có thể được sử dụng để bù đắp các khoản phí phải trả cho một lần Mua nhất định. Bạn sẽ được thông báo bằng văn bản về các loại Sản phẩm / Gói mà tín dụng có thể được sử dụng. Bạn cần hiểu rằng trừ khi có quy định khác, tất cả các khoản tín dụng do iM phát hành sẽ có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày tín dụng được phát hành. Bất kỳ khoản tín dụng nào chưa được sử dụng trong khoảng vòng 12 tháng này sẽ bị iM thu hồi mà không cần thông báo cho bạn. Bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường nào từ iM từ việc thu hồi này. Bạn cần hiểu rằng các khoản tín dụng bị thu hồi sẽ không được chuyển sang bất kỳ khoản tín dụng tiếp theo nào mà có thể được iM cấp cho bạn hoặc bạn mua từ iM.
  6. CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ
   1. Trừ khi có quy định nào khác trong tài liệu này, bạn sẽ không được hoàn trả bất kỳ khoản phí nào đã trả.
   2. Trong trường hợp hoàn lại tiền, khoản hoàn trả đó sẽ được thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng mà bạn đã cung cấp.
   3. Hãy đảm bảo rằng tất cả thông tin mà bạn đã cung cấp cho mục đích nhận tiền hoàn lại là đúng, chính xác và hiện hành.
   4. Bạn đồng ý rằng nghĩa vụ hoàn trả của iM được thực hiện tại thời điểm chuyển tổng số tiền được hoàn trả vào tài khoản ngân hàng mà bạn đã cung cấp. Trong trường hợp việc hoàn trả được thực hiện séc, nghĩa vụ của iM đối với bạn được thực hiện khi séc được gửi cho bạn. Trừ khi có quy định khác bằng văn bản, séc sẽ được gửi đến bạn qua đường bưu điện thông thường. Trong trường hợp bạn yêu cầu séc được gửi đến bạn qua bưu điện hoặc chuyển phát nhanh đã đăng ký, bạn đồng ý cho iM khấu trừ từ khoản hoàn trả số tiền cần thiết cho chi phí gửi séc cho bạn bằng cách sử dụng phương thức bưu chính mong muốn của bạn.
  7. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

   iM bảo lưu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với bất kỳ nội dung và Sản phẩm nào mà iM cung cấp cho bạn, bao gồm Trang web và Bản tin, bao gồm quyền bản quyền và quyền thương hiệu. Tất cả các tên, sản phẩm và nhãn hiệu khác được đề cập là thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu tương ứng của họ. Không có gì trong Thỏa thuận này được hiểu hoặc xem là tài trợ hoặc cung cấp cho bạn bất kỳ quyền, giấy phép, quyền lợi hoặc quyền cho phép đối với bất kỳ tài sản trí tuệ nào của iM theo bất kỳ cách nào, bao gồm, nhưng không giới hạn tính tổng quát của quyền đã nêu, quyền sao chép, chuyển nhượng, xuất bản, lưu trữ, tạo các tác phẩm phái sinh hoặc sử dụng tương tự và quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc tên thương mại nào của iM một cách trái phép. Bạn không được sử dụng bất kỳ thương hiệu nào của iM mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của iM. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng ở đây được dành cho iM. Trừ khi được luật pháp hiện hành cho phép, mọi ấn phẩm của bất kỳ tác phẩm và Sản phẩm bản quyền nào đều bị nghiêm cấm mà không cần có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền.
  8. BỒI THƯỜNG VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
   1. Bạn đồng ý, bằng chi phí của mình, để bồi thường, bảo vệ và ngăn chặn các tác hại cho iM, các công ty con, chi nhánh, văn phòng, đại lý hoặc đối tác khác và nhân viên của họ, chống lại mọi khiếu nại hoặc yêu cầu, kể cả phí thuê luật sư, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào hoặc phát sinh từ:
    • (a) việc xuất bản Quảng cáo / Danh mục;
    • (b) nội dung Quảng cáo / Danh mục của bạn;
    • (c) bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào do bạn cung cấp, mà các thành viên của cộng đồng (bao gồm cả người dùng của Trang web) có thể truy cập thông qua Quảng cáo / Danh mục của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ khiếu nại nào về thương hiệu hoặc vi phạm bản quyền, nói xấu, vi phạm bí mật, quyền riêng tư, quảng cáo sai hoặc lừa đảo hoặc bán hàng gian dối); và / hoặc
    • (d) bạn vi phạm Điều khoản mua hàng.
   2. Bất kỳ khiếu nại nào của bất cứ bên nào đối với bên kia và bất kỳ hành động nào đối với bên kia phải được bắt đầu trong thời hạn đó theo quy định của pháp luật có liên quan, sau ngày đó nguyên nhân của hành động phát sinh, từ đó bên bị thiệt hại sẽ không yêu cầu bất cứ cái gì thêm đối với bên kia.
   3. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý tổng hợp của iM đối với mọi khiếu nại theo Điều khoản Mua hàng vượt quá phí tổng hợp thực tế mà bạn đã trả cho khoảng thời gian 1 tháng hoặc 12 tháng trước đó tại thời điểm khi (các) khiếu nại là chống lại iM.
  9. SỰ TỪ CHỐI KHIẾU NẠI
   1. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng:
    • (a) việc bạn sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào đều có nguy cơ của riêng bạn. Sản phẩm đó được iM cung cấp trên cơ sở "nguyên bản". iM từ chối một cách rõ ràng tất cả các bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay không, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các cam kết ngầm về tính thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm, ngoài bất kỳ đảm bảo độc quyền nào không phù hợp với quy định luật pháp;
    • (b) iM không bảo hành như sau:
     • (i) dịch vụ đáp ứng đúng theo yêu cầu của bạn;
     • (ii) dịch vụ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn và không có lỗi;
     • (iii) dịch vụ có thể truy cập bất cứ khi nào hoặc mọi nơi thông qua kênh do bạn đã lựa chọn hoặc sử dụng;
     • (iv) chất lượng của bất kỳ dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn mua hoặc có được thông qua các dịch vụ của iM sẽ đáp ứng mong đợi của bạn; và
     • (v) bất kỳ lỗi nào trong các dịch vụ đều được sửa chữa.
   2. Để tránh mọi sự nghi ngờ, không có lời khuyên hay thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, mà bạn nhận được từ iM hoặc nhân viên của iM hoặc thông qua hoặc từ các dịch vụ để đưa ra bất kỳ bảo hành nào mà không được nêu rõ trong các Điều khoản Mua hàng.
  10. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN
   1. Bạn xác nhận rằng iM có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích mà chúng được thu thập, bao gồm công khai các sản phẩm và dịch vụ của iM cho bạn. Những thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn tên, ảnh, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ của bạn.
   2. iM phải tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành (nếu có) trong việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và lưu giữ thông tin cá nhân.
   3. Bạn đồng ý rằng ngay cả sau khi hoàn thành bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và iM, iM vẫn có quyền sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích công khai các sản phẩm và dịch vụ của iM cho bạn hoặc liên hệ với bạn để nhận phản hồi trừ khi bạn thông báo rõ ràng cho iM rằng bạn không còn muốn nhận thông tin như vậy về các sản phẩm và dịch vụ của iM hoặc được iM liên hệ.
   4. Tất cả dữ liệu cá nhân của bạn phải tuân theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Chính sách Quyền riêng tư này được hợp nhất vào Điều khoản Mua hàng bằng cách tham khảo Điều khoản này.
  11. CHẤM DỨT
   1. iM có thể chấm dứt Điều khoản Mua hàng mà không cần thông báo trước. Nguyên nhân cho việc chấm dứt đó sẽ bao gồm nhưng không giới hạn:
    • (a) bạn bị tuyên bố vỡ nợ hoặc phá sản;
    • (b) không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào đến hạn theo Điều khoản Mua hàng;
    • (c) yêu cầu của cơ quan thi hành pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác;
    • (d) không tuân thủ Điều khoản mua hàng
    • (e) xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác;
    • (f) ngừng cung cấp hoặc sửa đổi tài liệu đối với các dịch vụ của Trang web hoặc một phần của dịch vụ này; hoặc là
    • (g) các sự cố kỹ thuật hoặc bảo mật không mong muốn.
   2. Bạn cần hiểu thêm rằng việc chấm dứt Điều khoản Mua hàng sẽ dẫn đến việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Sản phẩm mà bạn đã mua. iM sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả cho bạn toàn bộ hoặc bất kỳ một phần của bất kỳ khoản phí nào mà bạn đã trả trước. Ngoài ra, bạn không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường nào, cho dù mất quyền phân phối, thiện chí hay nói cách khác, do việc chấm dứt Điều khoản Mua hàng theo các điều khoản của nó.
   3. Việc chấm dứt Điều khoản mua hàng sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác mà iM có thể được hưởng theo Điều khoản Mua hàng, theo luật pháp hoặc bằng vốn chủ sở hữu và sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý nào cũng như không có hiệu lực hoặc tiếp tục bất kỳ điều khoản rõ ràng hoặc điều khoản ngầm nào dự định có hiệu lực hoặc tiếp tục có hiệu lực trong hoặc sau khi chấm dứt.
  12. SỰ THỰC THI
   1. Điều khoản mua hàng sẽ được chi phối và hiểu theo pháp luật Việt Nam, và bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp nào về bản chất sẽ phải chịu sự phán quyết không độc quyền của tòa án Việt Nam.
   2. Việc iM không thực hiện hoặc tuân theo bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều khoản mua hàng sẽ không chỉ định từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản mua hàng được tòa án có thẩm quyền xét xử thấy là không hợp lệ, thì các bên dù sao cũng vẫn đồng ý rằng tòa án sẽ nỗ lực để có hiệu lực theo mục đích của các bên như được phản ánh trong điều khoản và các điều khoản khác của Điều khoản mua hàng vẫn còn đầy đủ hiệu lực.
  13. LIÊN HỆ

   Trừ khi có quy định khác trong tài liệu này, tất cả các thông báo cho iM theo Điều khoản mua hàng sẽ được gửi qua e-mail đến địa chỉ info@imotorbike.com.
 2. TÍNH NĂNG BỔ SUNG
  1. Tất cả các tính năng bổ sung có thể được mua thông qua trang web bằng các khoản tín dụng Tính năng Bổ sung. Mỗi tín dụng Tính năng bổ sung sẽ cho phép bạn thêm 1 Tính năng Bổ sung.
  2. Tín dụng Tính năng Bổ sung có thể có được thông qua bất kỳ phương pháp nào sau đây:
   1. Mua lại một đơn vị hoặc gói tín dụng Tính năng Bổ sung;
   2. Mua Gói giải pháp quảng cáo hoặc phương tiện truyền thông có số tín dụng Tính năng bổ sung được quy định kèm theo;
   3. Tặng quà khuyến mãi; hoặc là
   4. Bất kỳ phương pháp nào khác mà iM có thể đưa ra theo thời gian.
  3. iM sẽ thông báo cho bạn nếu không thể cung cấp cho bạn các Tính năng Bổ sung đã mua. Nếu điều đó xảy ra, tín dụng Tính năng Bổ sung của bạn sẽ được hoàn trả cho bạn.
  4. iM có quyền sửa đổi mọi khoản phí phải trả cho Gói tín dụng Tính năng Bổ sung theo thời gian.
  5. Bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác khi mua các Tính năng Bổ sung.
  6. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn sẽ:
   1. Không sử dụng các Tính năng bổ sung cho bất kỳ mục đích, hoạt động hoặc theo bất kỳ cách nào, có liên quan đến tộp phạm, bất hợp pháp hoặc bị kiện tụng;
   2. Không che giấu hoặc xóa bất kỳ nhãn hiệu, quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền và thông báo nào mà iM quy định trên các Tính năng Bổ sung;
   3. Không tham gia vào bất kỳ hoạt động thương mại nào của các Tính năng Bổ sung; và
   4. Đảm bảo rằng tất cả việc sử dụng các Tính năng Bổ sung phải tuân thủ Chính sách Sử dụng được Chấp nhận.
 3. CÁC DỊCH VỤ TIẾP THỊ
  1. Mục 3 (Dịch vụ Tiếp thị) sẽ áp dụng cho tất cả các hình thức dịch vụ tiếp thị do iM cung cấp theo các thời điểm để cho phép bạn quảng cáo và khuyến mãi dịch vụ cũng như Danh mục và Quảng cáo của bạn.
  2. Tùy thuộc vào loại dịch vụ tiếp thị mà bạn đã mua, Danh sách hoặc Quảng cáo (tùy trường hợp) có thể liên quan đến quảng cáo hoặc khuyến mãi của:
   1. Các dịch vụ của bạn như xe máy, hoặc người bán các sản phẩm liên quan;
   2. Việc bán hoặc cho thuê xe máy và hoặc các sản phẩm liên quan; hoặc là
   3. Bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào khác mà iM có thể cho phép bạn quảng cáo hoặc đẩy mạnh theo từng thời điểm, bao gồm, nhưng không giới hạn, dịch vụ kéo xe và dịch vụ sửa chữa, v.v.
  3. Mục đích của Mục 3 này (Dịch vụ Tiếp thị), "Nội dung" có nghĩa là nội dung của Danh sách hoặc Quảng cáo (tùy từng trường hợp) và bất kỳ hình ảnh, cảnh quay video, tham quan thực tế ảo, tài liệu, nội dung và hướng dẫn nào khác do bạn cung cấp cho iM, được iM yêu cầu một cách hợp lý để xuất bản Danh sách hoặc Quảng cáo, tùy theo từng trường hợp.
  4. Vui lòng kiểm tra Trang web, đơn đặt hàng, hóa đơn, xác nhận e-mail (nếu có) hoặc với iM để biết chi tiết về Quảng cáo / Danh sách mà bạn được hưởng.
  5. Nội dung gửi:
   1. Tất cả Nội dung phải được gửi tới iM thông qua các phương thức được chỉ định bởi iM trước ngày đặt Danh sách / Quảng cáo.
   2. Tuy nhiên, nếu Gói dịch vụ tiếp thị của bạn cho phép Danh sách được đặt ngay sau khi gửi trên Trang web, bạn có thể gửi Nội dung của mình đến Trang web bất cứ lúc nào. Trong trường hợp bạn không thể gửi Nội dung thông qua Trang web hoặc nếu iM đã hướng dẫn như vậy, vui lòng gửi Nội dung tới iM qua e-mail đến địa chỉ https://www.imotorbike.vn hoặc thông qua phương thức mà iM có thể chỉ định.
   3. Tất cả Nội dung phải được gửi theo định dạng tệp được chỉ định bởi iM.
   4. Nếu bạn đang gửi Nội dung qua e-mail hoặc bài đăng, vui lòng cho biết các thông tin sau về bản thân:
    • (a) Tên;
    • (b) Công ty;
    • (c) ngày đặt Quảng cáo / Danh sách; và
    • (d) số tham chiếu đơn hàng (nếu có).
   5. Bạn hiểu rằng iM có thể tùy ý từ chối Quảng cáo / Danh sách của bạn hoặc bạn phải trả cho iM các khoản phí hành chính mà iM có thể quy định, hoãn việc đặt Quảng cáo / Danh sách của bạn vào thời điểm có sẵn tiếp theo, nếu bạn không:
    • (a) cung cấp thông tin được nêu trong Điều 3.5.4;
    • (b) gửi Nội dung theo định dạng quy định; hoặc là
    • (c) gửi Nội dung theo đúng hạn do iM quy định.
  6. Đặt Quảng cáo / Danh sách
   1. Việc chấp nhận thanh toán bằng iM theo việc bạn mua Gói dịch vụ tiếp thị sẽ không được xem là một cam kết của iM để chấp nhận bất kỳ Quảng cáo / Danh sách nào. iM có quyền phê duyệt hoặc từ chối bất kỳ Quảng cáo / Danh sách nào theo quyết định riêng của mình mà không cần cung cấp lý do cho bạn. iM giữ toàn quyền quyết định việc đặt bất kỳ Quảng cáo / Danh sách nào.
   2. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận tất cả Nội dung cũng như tính chính xác và tính xác thực giống nhau trước khi được công bố hoặc lặp lại. iM không bắt buộc phải chấp nhận bất kỳ yêu cầu sửa lỗi nào sau khi Quảng cáo / Danh sách được xuất bản hoặc lặp lại và bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và duy nhất cho các lỗi đó.
   3. Bạn hiểu rằng iM không đảm nhận xem lại Nội dung. Việc xuất bản bất kỳ Quảng cáo / Danh sách nào sẽ không được coi là sự chấp nhận của iM rằng Quảng cáo / Danh sách đó tuân thủ Điều khoản mua hàng và Chính sách sử dụng được chấp nhận.
   4. Khi gửi Nội dung đặt Quảng cáo / Danh sách, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng:
    • (a) bạn đã tuân thủ Chính sách sử dụng và Điều khoản dịch vụ được chấp nhận của iM (nếu có);
    • (b) bạn có quyền xuất bản Nội dung mà không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào và không vi phạm bất kỳ luật nào, cụ thể là bạn không sử dụng ảnh do người dùng khác của Trang web cung cấp trừ khi những bức ảnh đó được cung cấp dưới những bức ảnh được chia sẻ;
    • (c) không có hình ảnh, cảnh quay video, chuyến tham quan ảo hoặc tài liệu trong Nội dung chứa logo hình mờ hoặc tên của bất kỳ đối thủ nào của iM;
    • (d) bạn đã có được tất cả các quy định pháp lý cần thiết và phê duyệt, giấy phép, sự đồng ý và thừa nhận của chính phủ liên quan đến bất kỳ hoạt động quảng cáo nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lần rút thăm may mắn, có trong Quảng cáo / Danh sách, nếu có;
    • (e) Nội dung là đúng, hiện hành và chính xác và không cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch hoặc xuyên tạc luật pháp hoặc thực tế nào, hoặc nói quá hoặc truyền đạt cảm tưởng sai về bất kỳ thông tin liên quan nào;
    • (f) đối với Danh sách được đăng qua iM, mỗi Danh sách chỉ liên quan đến một sản phẩm cụ thể;
    • (g) bạn là công ty đã đăng ký theo Luật Việt Nam, nếu bạn đặt Quảng cáo / Danh sách trong khả năng của mình với tư cách là khách hàng của iM;
    • (h) bạn là nhân viên kinh doanh của công ty đã đăng ký theo Luật Việt Nam; và
    • (i) bạn đã tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành trong việc đặt Quảng cáo / Danh sách, cho dù trong phạm vi quyền hạn mà Quảng cáo / Danh sách được đặt hoặc thẩm quyền mà đối tượng mục tiêu của Quảng cáo / Danh sách hiện có.
   5. Đối với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào có thể được liên kết thông qua Nội dung, bạn sẽ đảm bảo rằng trang web của bên thứ ba có liên quan đến Nội dung và trang web của bên thứ ba không phải là trang web cung cấp dịch vụ đấu giá hoặc quảng cáo.
   6. Bạn cấp cho iM, bao gồm nhân viên, nhà thầu phụ hoặc đối tác của iM, giấy phép không độc quyền và không thể chuyển nhượng để chỉnh sửa, bổ sung hoặc hiệu chỉnh bất kỳ Nội dung nào.
   7. Bạn phải đảm bảo rằng tất cả các Danh sách được đặt trong các danh mục mô tả đúng nhất các dịch vụ mà bạn đang cung cấp. iM có quyền định vị lại Danh sách theo danh mục chính xác. Ví dụ: Danh sách liên quan đến việc bán một chiếc xe máy mới nên được đặt trong danh mục "Xe máy mới", trong khi Danh sách liên quan đến việc bán Lốp xe nên được đặt trong danh mục "Lốp xe".
   8. iM có quyền gỡ bất kỳ Quảng cáo / Danh sách nào không tuân thủ Điều khoản mua hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ mà không cần cung cấp lý do hay thông báo trước cho bạn.
   9. Bạn hiểu rằng thỉnh thoảng iM có thể thay đổi định dạng và bố cục của Bản tin hoặc Trang web mà không cần thông báo trước cho bạn. Điều này có thể dẫn đến thay đổi định dạng hoặc bố cục Quảng cáo / Danh sách của bạn. Tuy nhiên, iM sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với nội dung hoặc kích thước của Quảng cáo / Danh sách của bạn.
   10. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể yêu cầu iM rút bất kỳ Quảng cáo / Danh sách nào đã được xuất bản. Tuy nhiên, iM không chịu trách nhiệm hoàn trả cho bạn bất kỳ khoản phí nào bạn đã trả khi thu hồi Quảng cáo / Danh sách. Bạn hiểu rằng trong một số trường hợp nhất định, việc thu hồi Quảng cáo / Danh sách đã xuất bản là không khả thi (ví dụ: nơi Bản tin ngoại tuyến đã được xuất bản). Trong trường hợp iM sẵn sàng đồng ý rút lại Quảng cáo / Danh sách đã xuất bản, iM sẽ có quyền tính phí hành chính cho bạn (theo quyết định riêng của mình) về việc thu hồi đó.
   11. Việc sử dụng thẻ HTML, ứng dụng phần mềm tự động hoặc bất kỳ phương tiện nào khác ngoài các thẻ được cung cấp trên Trang web iMotorbike là vi phạm Điều khoản mua hàng và có thể dẫn đến việc iM xóa sạch Danh sách của bạn. Việc tiếp tục vi phạm Điều khoản này có thể dẫn đến đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn và bị mất phần sử dụng còn lại của Gói hàng của bạn.
   12. Danh sách chỉ nên được đăng bởi người dùng được ủy quyền. Việc sử dụng dịch vụ của bên thứ ba hoặc phần mềm của bên thứ ba để đăng danh sách đều bị nghiêm cấm và vi phạm Điều khoản mua hàng và có thể dẫn đến việc iM xóa Danh sách của bạn. Việc tiếp tục vi phạm Điều khoản này có thể dẫn đến đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn và bị mất phần sử dụng còn lại của Gói hàng của bạn.
   13. Việc sử dụng các thẻ HTML để xử lý Danh sách của bạn là vi phạm Điều khoản mua hàng và có thể dẫn đến việc iM xóa Danh sách của bạn. Việc tiếp tục vi phạm Điều khoản này có thể dẫn đến đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn và bị mất phần sử dụng còn lại của Gói hàng của bạn.
  7. SỬ DỤNG NỘI DUNG.
   1. Bạn cấp cho iM một quyền không thể hủy ngang, không độc quyền, miễn phí bản quyền, trên toàn thế giới về quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh và / hoặc xử lý Nội dung cho các mục đích bao gồm nhưng không giới hạn đối với trình bày hoặc hiển thị công khai hoặc tiếp thị hoặc phân phối của iM hoặc việc đặt Quảng cáo / Danh sách trên các phương tiện khác ngoài Trang web hoặc Bản tin.
   2. Bạn đồng ý rằng iM có thể sử dụng tên và ảnh của bạn (nếu có) cho mục đích hoạt động tiếp thị hoặc phân phối của iM.
   3. Bạn phải bồi thường và không làm ảnh hưởng đến các chi nhánh, nhân viên, đối tác, nhà thầu, giám đốc, cán bộ và nhà cung cấp bên thứ ba của iM bởi mọi trách nhiệm, nhu cầu, chi phí và phụ phí (bao gồm cả chi phí pháp lý) phát sinh liên quan đến bất kỳ Nội dung nào, kể cả giới hạn trong việc xuất bản Nội dung.
 4. DỮ LIỆU / SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU
  1. Mục 4 (Dữ liệu / Sản phẩm nghiên cứu) liên quan đến Sản phẩm của iM cho phép bạn truy cập dữ liệu, thông tin thống kê và phân tích dữ liệu liên quan đến ngành công nghiệp xe máy (cho mục đích của Phần 4 này (Dữ liệu / Sản phẩm nghiên cứu), "Dữ liệu Nghiên cứu iM"). Dữ liệu nghiên cứu của iM có thể được cung cấp qua Trang web, Bản tin hoặc bất kỳ phương tiện nào khác có thể được xác định bởi iM theo từng thời điểm.
  2. Căn cứ vào các cuộc thảo luận với bạn, iM có thể cung cấp cho bạn các sản phẩm nghiên cứu / dữ liệu theo yêu cầu khách hàng, phù hợp với sở thích hoặc yêu cầu của bạn mà bạn đã truyền đạt cho iM.
  3. Hạn chế sử dụng dữ liệu nghiên cứu của iM:
   1. Nội dung của Dữ liệu nghiên cứu iM sẽ không được sao chép, xuất bản lại, tải lên, đăng, truyền tải hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào khác, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của iM.
   2. Trong trường hợp bạn muốn phân phối Dữ liệu nghiên cứu iM hoặc sử dụng Dữ liệu nghiên cứu iM theo bất kỳ cách nào, bạn nên gửi yêu cầu của mình tới iM bằng văn bản, quy định Dữ liệu nghiên cứu về iM mà bạn dự định sử dụng, mục đích sử dụng, cách thức sử dụng, khung thời gian sử dụng và danh tính của người dùng. Bạn hiểu rằng iM không bắt buộc phải chấp nhận yêu cầu của bạn.
   3. Bạn có thể xem, tải xuống và in Dữ liệu nghiên cứu iM nếu:
    • (a) Dữ liệu nghiên cứu iM chỉ được sử dụng cho mục đích kinh doanh nội bộ hoặc cho mục đích cá nhân của bạn (tùy theo từng trường hợp) và không được phân phối cho bên thứ ba;
    • (b) không có thay đổi, bổ sung hoặc hiệu chỉnh nào đối với Dữ liệu Nghiên cứu của iM; và
    • (c) xác nhận đúng hạn được trao cho “iMbikebike Pte Ltd.” và trích dẫn các nguồn cho dữ liệu liên quan được trích xuất.
   4. Khi cho phép sao chép Dữ liệu Nghiên cứu iM, bạn phải đảm bảo rằng không có phân tích hoặc chuyển đổi Dữ liệu Nghiên cứu iM nào có thể được trình bày theo cách gợi ý hoặc có khả năng dẫn đến việc tin rằng rằng phân tích hoặc chuyển đổi Dữ liệu Nghiên cứu của iM được quy cho iM.
   5. Bạn không được sử dụng Dữ liệu nghiên cứu của iM cho các mục đích được coi là không phù hợp và / hoặc gây hiểu lầm. Những trường hợp như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
    • (a) trình bày Dữ liệu Nghiên cứu của iM một cách sai lệch hoặc không chính xác hoặc trình bày sai lệch dữ liệu; hoặc là
    • (b) sử dụng dữ liệu để quảng bá hoặc hỗ trợ bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.
   6. Việc bạn sử dụng Dữ liệu nghiên cứu iM phải tuân thủ Chính sách sử dụng được chấp nhận.
  4. iM sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Dữ liệu nghiên cứu của iM. iM dưới đây cấp cho bạn giấy phép không độc quyền và có thể hủy bỏ để sử dụng Dữ liệu nghiên cứu iM cho mục đích kinh doanh nội bộ của bạn hoặc cho mục đích sử dụng cá nhân, tùy theo từng trường hợp.
  5. Dữ liệu nghiên cứu iM không nên được sử dụng cho bất kỳ mục đích chính thức hoặc thương mại nào hoặc thay thế cho thông báo chuyên nghiệp. Nó được cung cấp trên nền tảng như thế và iM không bảo đảm độ chính xác của nó. Trong mọi trường hợp, iM sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, phụ phí, chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào đối với việc thất thoát lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh hoặc mất thông tin) ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc bạn sử dụng dữ liệu được cung cấp. Điều hợp lý là bạn nên tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào.
  6. iM có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc rút dữ liệu Nghiên cứu iM bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì, mà không cần thông báo cho bạn.
 5. TRANG WEB QUY MÔ NHỎ (MICROSITE)/ TRANG WEB CỦA BẠN / DỊCH VỤ TẠO CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN
  1. Phần 5 (Dịch vụ tạo Microsite) sẽ áp dụng cho tất cả các Gói cho phép xây dựng và / hoặc tùy chỉnh microsite dựa trên mẫu trang web do iM cung cấp hoặc chuyển trang web hiện tại của bạn dưới dạng microsite trên Trang web. Đối với mục đích của Phần 5 này (Dịch vụ tạo microsite), microsite, được xây dựng hoặc tùy chỉnh cho bạn hoặc được chuyển đến Trang web, sau đây sẽ được gọi là "microsite". Bạn hiểu rằng bạn sẽ tự chịu trách nhiệm cho việc bảo trì microsite.
  2. Quyền sở hữu trí tuệ:
   1. Bạn sẽ sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong nội dung mà bạn đã cung cấp cho các mục đích của microsite (cho mục đích của Phần 5 này (Dịch vụ tạo microsite), "Nội dung của khách hàng"). Bạn cấp cho iM một loại không độc quyền, vĩnh viễn và không thể hủy ngang để sử dụng Nội dung khách hàng cho mục đích tiếp thị của iM.
   2. iM sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong các mẫu trang web và bất kỳ nội dung / tài liệu nào khác (cho mục đích của Phần 5 này (Dịch vụ tạo microsite), gọi chung là "Nội dung iM") mà nó cung cấp cho bạn cho mục đích xây dựng và / hoặc tùy chỉnh microsite. iM cấp cho bạn giấy phép không độc quyền và có thể hủy bỏ để sử dụng Nội dung iM cho mục đích tạo và duy trì microsite của bạn.
   3. Bạn xác nhận rằng bạn có trách nhiệm duy nhất đối với việc sử dụng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba nào có trong Nội dung của Khách hàng.
   4. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng:
    1. Bạn có quyền xuất bản Nội dung của Khách hàng mà không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào và không vi phạm pháp luật;
    2. Nội dung của Khách hàng tuân thủ Chính sách sử dụng được chấp nhận của iM;
    3. Nội dung của Khách hàng là đúng, hiện hành và chính xác và không cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch hoặc xuyên tạc bất kỳ luật pháp hoặc thực tế nào, hoặc nói quá hoặc truyền đạt cảm tưởng sai về bất kỳ thông tin liên quan nào;
    4. Bạn đã tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và điều lệ hiện hành trong việc xuất bản Nội dung của Khách hàng.
  3. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
   1. iM sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác và / hoặc chức năng của Nội dung Khách hàng theo hình thức được cung cấp cho iM hoặc như được sửa đổi theo hướng dẫn của bạn để đưa vào microsite.
   2. iM sẽ không chịu trách nhiệm cho việc bạn không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào đang được quảng bá trên microsite.
   3. Bạn hiểu rằng iM không đảm nhiệm xem lại Nội dung của Khách hàng. Việc đưa Nội dung khách hàng của iM vào microsite hoặc sự sẵn có liên tục của microsite cho các thành viên của cộng đồng sẽ không được coi là chấp nhận bởi iM rằng microsite, Nội dung khách hàng và bất kỳ trang web của bên thứ ba nào được liên kết thông qua microsite đều tuân thủ với Điều khoản mua hàng và Chính sách sử dụng được chấp nhận.
  4. iM có quyền gỡ xuống hoặc xóa quyền truy cập vào bất kỳ microsite nào không tuân thủ Điều khoản mua hàng mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm với bạn.
  5. Bạn phải bồi thường và giữ iM cũng như các chi nhánh, nhân viên, giám đốc, cán bộ và nhà cung cấp bên thứ ba của iM khỏi mọi trách nhiệm, nhu cầu, chi phí và phụ phí (bao gồm cả chi phí pháp lý) phát sinh liên quan đến bất kỳ Nội dung nào của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở bài đăng và / hoặc truyền nội dung khách hàng trên microsite.
 6. ĐĂNG KÝ BẢN TIN
  1. Mục 6 (Đăng ký bản tin) sẽ được áp dụng cho tất cả các đăng ký vào Bản tin mà iM có thể xuất bản theo từng thời điểm.
  2. Hãy đảm bảo rằng tất cả thông tin cá nhân đã được cung cấp trong đăng ký Bản tin là đúng, chính xác và hiện hành. iM không chịu trách nhiệm cho việc bạn không nhận được Bản tin nếu việc nhận không thành công đó là do lỗi trong thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp.
  3. Trong trường hợp bạn đã đăng ký Bản tin trực tuyến, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng Bản tin được gửi đến hộp thư đến của bạn, ví dụ, bằng cách thêm email từ iM vào danh sách "an toàn".
  4. Trong trường hợp thay đổi thông tin cá nhân của bạn, vui lòng thông báo cho iM về sự thay đổi đó thông qua các phương thức đã được iM chỉ định càng sớm càng tốt, để đảm bảo rằng bạn không gặp phải sự gián đoạn trong việc nhận Bản tin. Tất cả các thay đổi đối với thông tin cá nhân sẽ có hiệu lực trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày iM được thông báo. iM không chịu trách nhiệm cho việc bạn không nhận được Bản tin trước ngày thay đổi thông tin cá nhân của bạn có hiệu lực.
 7. TRUY CẬP TÀI KHOẢN CHUYÊN NGHIỆP
  1. Mục 7 này (Truy cập tài khoản chuyên nghiệp) sẽ áp dụng cho tất cả các tài khoản Chuyên nghiệp (cho mục đích của Phần 8 này (Truy cập tài khoản chuyên nghiệp), "Tài khoản").
  2. Tài khoản chỉ có thể được truy cập bởi một người dùng tại một thời điểm.
  3. Tài khoản có thể được chuyển đến một người dùng khác ("Người dùng được chuyển đổi") trong Thời hạn hiệu lực của Gói mà nó được liên kết. Bạn có thể thông báo cho iM về việc chuyển như vậy thông qua các phương thức liên lạc như vậy được quy định bởi iM. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã cung cấp cho iM thông tin chi tiết, chính xác và hiện tại của Người dùng được chuyển đổi để iM thực hiện chuyển đổi. Bạn hiểu rằng nếu thông tin không chính xác, hoặc không đủ về Người dùng được chuyển đổi đã được cung cấp, iM có quyền không thực hiện việc chuyển Tài khoản.
  4. Bạn thừa nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về:
   1. Duy trì tính bảo mật của mật khẩu của bạn; và
   2. Tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản của bạn.
  5. iM có quyền truy cập vào Tài khoản của bạn để kiểm duyệt và / hoặc phục vụ cho các mục đích điều tra theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo trước cho bạn.
  6. Tài khoản của bạn sẽ chỉ được kích hoạt khi Gói mà bạn đã mua đã được thanh toán đầy đủ và khoản thanh toán đó đã được xác minh bởi iM.
  7. Bạn hiểu rằng thỉnh thoảng, Website có thể đang được bảo trì. Do đó, trong khoảng thời gian này, Trang web và Tài khoản sẽ không thể truy cập được.
  8. Tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản của bạn phải tuân thủ Chính sách sử dụng được chấp nhận và với tất cả các luật, quy tắc và điều lệ hiện hành.
  9. iM có quyền xóa bất kỳ Danh sách nào trong Tài khoản của bạn dường như là một bài đăng thử nghiệm, tuyển dụng, sai hoặc Danh sách không trung thực hoặc không nghiêm trọng, mà không cần thông báo cho bạn.
  10. iM có thể, trong một số trường hợp nhất định và không cần thông báo trước cho bạn, theo quyết định riêng của mình, ngay lập tức chấm dứt hoặc tạm dừng trong khoảng thời gian mà iM có thể xác định, Tài khoản của bạn và quyền truy cập vào Sản phẩm bạn đã mua. Nguyên nhân chấm dứt và đình chỉ sẽ bao gồm nhưng không giới hạn:
   1. Vi phạm Điều khoản mua hàng;
   2. Yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác;
   3. Tự xóa tài khoản;
   4. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác;
   5. Ngừng cung cấp hoặc sửa đổi tài liệu đối với các dịch vụ của trang web hoặc một phần của dịch vụ này;
   6. Sự cố kỹ thuật hoặc bảo mật không mong muốn; hoặc là
   7. Thời gian không hoạt động kéo dài.
  11. Chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn sẽ dẫn đến:
   1. loại bỏ quyền truy cập và cấm sử dụng thêm tất cả các dịch vụ của Trang web và Sản phẩm;
   2. tịch thu tất cả các phần chưa sử dụng của Gói mà bạn đã mua; và
   3. xóa mật khẩu và tất cả thông tin, tệp và nội dung liên quan đến Tài khoản được liên kết với hoặc bên trong Tài khoản của bạn (hoặc một phần trong đó).
  12. Việc chấm dứt Tài khoản của bạn sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác mà iM có thể được hưởng theo Điều khoản mua hàng, theo luật pháp hoặc bằng vốn chủ sở hữu và sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc trách nhiệm tích lũy nào cũng như không có hiệu lực đối với bất kỳ điều khoản rõ ràng hoặc ngụ ý dự định có hiệu lực hoặc tiếp tục có hiệu lực vào hoặc sau khi chấm dứt.
 8. ĐÀO TẠO
  1. iM sẽ tiến hành các buổi đào tạo theo lịch trình về việc sử dụng Tài khoản (như được định nghĩa trong Phần 7 (Truy cập tài khoản chuyên nghiệp)) dành cho người dùng Tài khoản và cho những người quan tâm đến việc thiết lập Tài khoản. iM sẽ thông báo lịch trình các buổi đào tạo trên Website. Các chủ đề trong các buổi đào tạo bao gồm, nhưng không giới hạn, quản lý Tài khoản, tạo và quản lý Danh sách, thiết lập trang web để quảng bá Danh sách và các chủ đề khác. Các buổi đào tạo sẽ được tiến hành vào thời gian và địa điểm như được chỉ định bởi iM cho mục đích đó.
  2. Người dùng hoặc người dùng tài khoản (mỗi người tham gia chương trình trực tuyến) muốn tham gia khóa đào tạo nên đăng ký với iM cho buổi đào tạo được quan tâm. Việc đăng ký một buổi đào tạo có thể được thực hiện thông qua Tài khoản (chỉ dành cho người dùng Tài khoản) hoặc thông qua các phương pháp khác như iM có thể chỉ định theo từng thời điểm. Bằng cách đăng ký một buổi đào tạo, Người tham dự đồng ý trả phí đăng ký do iM áp dụng cho buổi đào tạo đó. Liên quan đến việc thiết lập Tài khoản, iM sẽ cung cấp tối đa 3 buổi đào tạo cho người dùng Tài khoản miễn phí (Buổi mời Miễn Phí). Trừ khi Người tham dự đang sử dụng Buổi miễn phí, thanh toán đầy đủ phí đăng ký được yêu cầu từ Người tham dự trước khi tham dự buổi đào tạo.
  3. Nếu một buổi đào tạo được đăng ký đầy đủ hoặc bị hoãn hoặc hủy bởi iM, iM sẽ thông báo cho Người tham dự và theo lựa chọn của họ, cho phép Người tham dự tham dự buổi đào tạo có sẵn tiếp theo hoặc hoàn trả bất kỳ khoản phí đăng ký nào đã được thanh toán. Nếu Người tham dự đang sử dụng Buổi miễn phí, anh ta có thể chọn tham dự một buổi đào tạo có sẵn khác hoặc từ bỏ Buổi miễn phí.
  4. Nếu Người tham dự muốn hủy bỏ buổi đào tạo, iM sẽ hoàn lại 75% phí đăng ký nếu iM nhận được thông báo hủy bỏ bằng văn bản ít nhất 7 ngày trước ngày diễn ra buổi đào tạo. 25% phí đăng ký còn lại sẽ được iM tính dưới dạng phí hành chánh. Không hoàn trả phí đăng ký sẽ được thực hiện cho việc hủy bỏ được thông báo cho iM dưới 7 ngày trước ngày diễn ra buổi đào tạo. Nếu Người tham dự đang sử dụng Buổi miễn phí, họ sẽ bị mất Buổi miễn phí nếu việc rút khỏi của họ được thông báo cho iM dưới 7 ngày trước ngày diễn ra buổi đào tạo.
  5. Nếu được yêu cầu, iM có thể tiến hành các buổi đào tạo nhóm cho nhân viên và đại lý của các cơ quan bất động sản và / hoặc nhà phát triển nhà ở tại địa điểm đó để được thỏa thuận thanh toán các khoản phí và phụ phí do iM áp dụng cho các buổi đào tạo nhóm đó.
 9. DỊCH VỤ HỖ TRỢ TIỆN ÍCH CAO CẤP
  1. Yêu cầu Dịch vụ Hỗ trợ Tiện ích Cao cấp để tạo ra sự nâng cao về chất lượng sản xuất, số lượng và tăng mức độ tương tác với người mua trong Danh sách (Dịch vụ) có thể được gửi tới iM qua email đến địa chỉ email info@imotorbike.com hoặc thông qua phương thức như iM quy định theo từng thời điểm. Khi gửi yêu cầu Dịch vụ, vui lòng cung cấp các thông tin sau:
   1. tên và công ty của bạn; và
   2. địa chỉ và tính năng bổ sung của tài sản.
  2. iM có thể tùy ý từ chối yêu cầu Dịch vụ của bạn nếu bạn không cung cấp thông tin theo yêu cầu của iM.
  3. Trước khi bắt đầu Dịch vụ, iM, thông qua các quy trình nội bộ được ủy quyền, sẽ tiến hành kiểm tra Tài khoản của bạn và đưa ra các đề xuất của mình về việc triển khai.
  4. Sau khi thỏa thuận hành động cần hoàn thành, bạn sẽ xác minh rằng các thông số kỹ thuật và đơn đặt hàng (Đơn đặt hàng) do iM chuẩn bị là chính xác và iM xác nhận và chấp nhận Đơn đặt hàng của bạn.
  5. Bạn có trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí cho Dịch vụ. iM có toàn quyền quyết định yêu cầu bạn thanh toán toàn bộ hoặc một phần phí trước khi cung cấp Dịch vụ.
  6. Tất cả các khoản thanh toán cho Dịch vụ sẽ được thanh toán bằng cách chuyển điện báo sang iM hoặc bằng bất kỳ phương thức thanh toán nào khác theo thông báo của iM.
  7. iM sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc phụ phí nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến hiệu quảt của Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở sự không tuân thủ của nhân viên hoặc nhà thầu phụ đối với:
   1. hoàn thành các Dịch vụ theo các thông số kỹ thuật trong Đơn hàng; hoặc là
   2. hoàn thành Dịch vụ theo thời hạn quy định trong Đơn hàng;
  8. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn sẽ:
   1. không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích, hoạt động nào hoặc dưới bất kỳ hình thức tội phạm, bất hợp pháp hoặc kiện tụng nào;
   2. không che giấu hoặc xóa bất kỳ nhãn hiệu, quyền sở hữu trí tuệ hoặc thông báo quản lý quyền nào đã được quy định bởi iM; và
   3. đảm bảo rằng tất cả việc sử dụng Dịch vụ phải tuân thủ Chính sách sử dụng được chấp nhận.

Điều khoản Dịch Vụ

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây trước khi sử dụng trang web. Khi bạn sử dụng trang web đồng nghĩa với việc bạn phải chấp nhận các điều khoản này.

Sử dụng trang web

("Trang web") iMotorbike.vn được điều hành bởi iMotorbike Pte Ltd được thành lập tại Việt Nam.

Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể thay đổi các điều khoản này và vì thế bạn nên định kỳ truy cập trang web này để xem lại các điều khoản hiện tại mà bạn bị ràng buộc.

Trừ khi có ghi chú khác, bạn nên thừa nhận bản quyền trong mọi thứ bạn nhìn thấy hoặc đọc trên Trang web bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ thiết kế, văn bản, đồ họa, mã nguồn hoặc phần mềm nào thuộc về iMotorbike Pte Ltd. Việc bạn truy cập vào nó không ngụ ý giấy phép sao chép và / hoặc truyền tải thông tin này có nghĩa là bạn không thể sao chép, sửa đổi, hiển thị công khai hoặc truyền tải nội dung của Trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của iMotorbike Pte Ltd.

Các nhãn hiệu và logo hiển thị trên Trang web là các nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký của chủ sở hữu tương ứng. Sử dụng các nhãn hiệu này được hiển thị bị nghiêm cấm. Bạn nên biết rằng chủ sở hữu của các nhãn hiệu sẽ tích cực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của họ trong phạm vi tối đa của pháp luật, bao gồm cả việc truy tố hình sự.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ của chúng tôi để thực hiện bất kỳ dịch vụ "khai thác dữ liệu" nào để thu thập hoặc đối chiếu thông tin về danh tính và ưu đãi của khách hàng và / hoặc nhà quảng cáo của chúng tôi.

Về thông tin

iMotorbike Pte Ltd đưa ra những nỗ lực hợp lý để cung cấp thông tin chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, iMotorbike Pte Ltd không bảo đảm hoặc tuyên bố về tính chính xác của nó. Cụ thể, iMotorbike Pte Ltd không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung của Trang web.

Mọi thứ trên Trang web được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" mà không có bất kỳ sự đại diện, chứng thực hay bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm quyền sở hữu, tính thương mại hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc sự không vi phạm.

Gửi thông tin

Mọi thông tin bạn cung cấp cho iMotorbike Pte Ltd thông qua hoặc liên quan đến Trang web này sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Bất cứ điều gì bạn truyền tải hoặc đăng tải đều trở thành tài sản của iMotorbike Pte Ltd hoặc các chi nhánh của iM, những người được tự do sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào.

Bạn đồng ý rằng không có sự trình duyệt nào do bạn cung cấp cho Trang web sẽ vi phạm bất kỳ quyền nào của bất cứ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư hoặc quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác. Bạn đang và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ sự trình duyệt nào bạn thực hiện.

Thông qua việc bạn sử dụng Trang web này, bạn có thể gửi và / hoặc iMotorbike Pte Ltd có thể thu thập một số thông tin hạn chế nhất định về bạn và việc sử dụng Trang web của bạn. iMotorbike Pte Ltd được tự do sử dụng những thông tin như được nêu trong chính sách bảo mật của mình.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Chúng chỉ được cung cấp một cách độc lập để thuận tiện cho bạn và việc truy cập vào bất kỳ trang web được liên kết nào đều ẩn chứa nguy cơ đối với bạn.

iMotorbike Pte Ltd không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trang web nào trong số này hoặc nội dung của chúng.

iMotorbike Pte Ltd không cho phép các liên kết siêu văn bản trái phép đến Trang web.

Trách nhiệm hữu hạn

Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng Trang web là rủi ro của riêng bạn và bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web. iMotorbike Pte Ltd, giám đốc, nhân viên hoặc bất kỳ đại diện nào khác sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, tổn thất, chi phí, khiếu nại hoặc yêu cầu dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù trực tiếp, gián tiếp, bồi thường hoặc hậu quả, liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này hoặc thông tin nội dung, tài liệu hoặc sản phẩm có trên Trang web này. Các điều khoản này được điều hành bởi pháp luật Việt Nam và mọi tranh chấp sẽ được giải quyết độc quyền bởi tòa án Việt Nam.

Thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này

Bản chất việc kinh doanh của chúng tôi là không ngừng phát triển và do đó Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của chúng tôi cũng sẽ luôn được thay đổi theo thời gian. Bạn nên kiểm tra trang web thường xuyên để xem nếu có sửa đổi hoặc bổ sung gần đây đã được thực hiện.